Logo Školský klub

Školský klubHodinka z triedy bez kriedy

Školský klub – Hodinka z triedy bez kriedy je interaktívna relácia vysielaná na RTVS, aktuálne určená školákom na 1. stupni ZŠ. Zábavnou formou sa v nej dozvedia množstvo nových poznatkov. Môžu sa zapájať do úloh, ktoré im zadajú učitelia – kresliť, vytvárať rôzne modely z vecí, ktoré majú doma, prípadne odpovedať na zábavné otázky. 

Každý deň vysielaniu dominuje jeden predmet – relácia však má medzipredmetový charakter vyučovania a úlohy sú stavané tak, aby v sebe pokrývali viaceré problematiky. 

Školský klub začala Dvojka vysielať 18. marca každý pracovný deň o 9:15 h. V období od 30. marca do 7. mája mala relácia dvojnásobné trvanie (90 minút) a venovala sa aj žiakom 2. stupňa ZŠ. Všetky tieto relácie nájdete v sekcii Archív

Každý pracovný deň9:15 - 10:00

„Nejde o klasické vyučovanie, ale o interaktívny a zábavný spôsob, ako sa niečo nové a zaujímavé dozvedieť aj mimo školy, ktoré sú teraz zatvorené. RTVS ako verejnoprávny vysielateľ reaguje na mimoriadnu situáciu reláciou plnou nových objavov.”

Vladimír Balko

šéfdramaturg detskej tvorby RTVS

Školský klub vzniká vďaka podpore nadácie ČSOB. Bea Kolodzievska, správkyňa ČSOB nadácie:

V ČSOB nadácii patrí podpora vzdelávania medzi kľúčové a dlhodobé priority. Sme veľmi radi, že môžeme prispieť k fungovaniu projektu, ktorý môže v tejto mimoriadnej situácii deťom doplniť a ozvláštniť ich domáce samoštúdium. Zároveň veríme, že alternatíva v podobe interaktívneho vzdelávania pomôže aj samotným rodičom udržať pozornosť ich detí a zvládnuť aktuálnu výnimočnú situáciu.”

Logo ČSOB Nadácia

Kto je kto v Školskom klube?

Počas vysielania relácie Školský klub sa na obrazovke stretnete s viacerými osobami:

Smajlík

Smajlík je partnerom učiteľov v dialógu a čiastočne reprezentuje žiaka

Učitelia

Učitelia prinášajú do dialógu otázky, ktoré sú podnetné pre žiakov príslušného veku. Zadávajú výzvy a riadia poznávací dialóg. Ich úlohou je počúvať, upozorňovať na podnetné myšlienky, zhŕňať dialóg a syntetizovať objavené.

Metodik

Metodik upriamuje pozornosť diváka na to, čo bolo v zadanej výzve dôležité a prečo. Hovorí jazykom, ktorému rozumejú aj deti, ale jeho cieľovou skupinou sú aj učitelia a rodičia.

Obsah vysielania

Jeden vysielací týždeň je organizovaný ako jeden školský deň (podobne, ako majú žiaci v škole 5 hodín, tak budú mať počas týždňa v Školskom klube 5 predmetov). Môže pritom ísť buď o samostatné predmety, alebo o skupiny predmetov. Medzipredmetový charakter vyučovania bude zachovaný a úlohy budú stavané tak, aby v sebe pokrývali viaceré problematiky. Vodiacou líniou daného dňa bude zvolená téma.

Relácia napĺňa ciele Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý si však každá škola individuálne preklápa do vlastných plánov a osnov. Učivo preberané v jeden konkrétny deň v danom ročníku nemusí byť na všetkých školách rovnaké, aj preto sme zvolili koncept prepájania predmetov aj ročníkov. Za veľkú výhodu považujeme to, že súrodenci takto môžu doma spolupracovať a spoločne objavovať učivo, ktorému sa v relácii venujeme.

Obsahová štruktúra vysielania bude nasledovná:

Evokácia

Uvedenie do témy a vzbudenie záujmu žiakov prebehne vo forme dialógu, hier, alebo tvorivých činností (končí zadaním výziev pre jednotlivé skupiny žiakov).

Uvedomenie

V tejto fáze pracujú deti na zadaných úlohách buď samostatne, alebo sledujú riešenie úloh na obrazovke (náročnosť úloh a miera interaktivity budú prispôsobené pre rôzne vekové skupiny).

Reflexia 

Učitelia zhrnú priebeh riešenia výziev, predstavia výsledky práce detí a podnietia diskusiu (metodik v tejto fáze upriami pozornosť na najdôležitejšie momenty a zistenia).

Táto skupina momentálne pracuje cez televízne obrazovky.

K riešeniu úloh nemusíš používať internet.

Ďakujeme, že nás pozeráš!

Toto tlačidlo slúži na spojenie so živým vysielaním Školského klubu.

Momentálne sa nevysiela.

Prosím, pripoj sa k nám každý pracovný deň medzi 9:15 – 10:45.

Tešíme sa na teba!