Pondelok 25.5.2020

Utorok 26.5.2020

Streda 27.5.2020

Štvrtok 28.5.2020

Piatok 29.5.2020

Téma: Príroda na jednej nohe (rovnováha ekosystémov)

Dnes sa, deti, ocitneme vo svete zvierat. Budeme sa o nich rozprávať, ale aj sa na ne hrať, rôzne ich opisovať a napodobňovať. Spoločnými silami si pripomenieme ich vlastnosti, zvláštnosti a aj to, čo potrebujú k životu. V druhej časti relácie sa dostaneme k rovnováhe, použijeme improvizovanú váhu, ktorú si môžeme vyrobiť. Budeme experimentovať a naučíme sa, čo je ekosystém, ako sa udržiava a ako sa máme správať, aby sme ho čo najmenej narúšali.

Pomôcky:
 • kocky rôznych tvarov a veľkostí, prípadne váha z vešiaku, špagátikov a PET fliaš
Metodika:

Hravou formou sme opisovali špecifické vlastnosti zvierat. Na základe týchto vlastností sme zvieratá kategorizovali. Definovali sme si rôzne ekosystémy, ktoré deti poznajú z vlastnej skúsenosti z ich okolia. Vytvorili sme predstavu o pojme rovnováha a túto predstavu sme preniesli ako abstraktný pojem na ekosystém. Experimentom sme skúmali, čo znamená rovnováha ekosystému a ako na ňu môže vplývať ľudská činnosť.

Výzvy:
 • Vyrobte si doma váhu z vešiaku ako my v štúdiu a skúste vyvážiť predmety rôznych veľkostí, ktoré doma nájdete.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Netradičné zážitky z kempovania

Blíži sa leto a s ním aj letné zážitky, stany a kamaráti. Takúto letnú tému sme využili na dnešnú hodinu informatiky. Poďte s nami a s deťmi v štúdiu stavať stan, vešať ponožky, hľadať cestičky v kempe a zoraďovať zaujímavé veci, ktoré nájdeme.

Pomôcky:
 • papier, pero
Metodika:

Hodina informatiky sa venuje hľadaniu ciest v grafe, algoritmu, v akom poradí treba po cestičkách postupovať, aby sme splnili dané podmienky. So žiakmi budeme opäť kódovať informáciu, zase iným spôsobom. Posledná aktivita sa zaoberá kritériami triedenia a usporiadania prvkov.

Všetky poznatky žiaci získavajú vlastnými skúsenosťami a objavovaním, nie vysvetľovaním zo strany učiteľa. Učitelia žiakov vedú k získaniu znalostí predkladaním primeraných úloh na danú tému, pomocnými otázkami a povzbudzovaním. Žiaci sú takto v pozitívnej a bezpečnej atmosfére schopní napredovať sami, na základe vlastného premýšľania a skúseností. Preto sú takto získané vedomosti trvalejšie ako pri výklade učiteľa. Iste máte aj Vy podobné skúsenosti s vyučovaním.

Výzvy:
 • Vytvor si doma svoju vlastnú šifru a daj ju rozšifrovať niekomu z tvojej rodiny.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Čo ukrýva tabuľka 100?

Poznáte stovkovú tabuľku? Vyzerá na prvý pohľad jednoducho, ale ukrýva v sebe rôzne záhady, aj kúzla. Niektoré z nich budeme v dnešnej relácii odhaľovať. Možno k nám priláka aj vzácnu návštevu, tak pozorne pozerajte, kto to môže byť.
V druhej časti budeme používať rytmus, aj jednoduché hudobné nástroje. Ale z tejto hry sa opäť vykľujú aj matematické otázky.

Pomôcky:

Metodika:

Dnes Vám ukážeme jednoduchú pomôcku, s ktorou sa dá veľmi účinne pracovať na hodinách matematiky. Rozvíja základnú predstavu o číselnom rade, pozičnú desiatkovú sústavu, názorne ukazuje sčítanie a odčítanie aj s prechodom cez desiatku, násobky čísel a deliteľnosť, ale aj zložitejšie matematické operácie. Vzácne prepája aritmetický rad celých čísel do 100 s geometrickou reprezentáciou. Veríme, že Vás inšpiruje k podobnej práci.

Pri rytmickej aktivite akoby náhodou vyvstanú tiež násobky tých istých čísel. Chceme sa dvoma rôznymi cestami dopracovať k tomu istému poznatku, a tým ho u detí lepšie ukotviť. Z didaktického hľadiska chceme dnes ukázať príklad, ako možno pracovať s rôznou výkonnosťou žiakov v skupine.

Výzvy:
 • V stovkovej tabuľke nájdi susediacu dvojicu čísel, ktoré dávajú súčet 27 a potom 89.
 • Nájdi susediacu trojicu čísel, ktoré dávajú súčet 168.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Dedina - mesto - obchod

Nadväzujeme na predchádzajúcu reláciu o domove - budeme sa rozprávať o bývaní na vidieku a v meste. Zistíme, kde je lepšie bývať. Alebo možno aj nezistíme. V druhej časti hodiny objavíme, čo všetko je dôležité pri obchodovaní.

Metodika:

V hre na obchod sme v jednotlivých kolách menili pravidlá hry. Potom sme porovnávali, v čom bola hra iná oproti predchádzajúcemu kolu. Z tejto skúsenosti sme sa pokúsili v dialógu so žiakmi zovšeobecniť pravidlá obchodovania.

Pri učení s deťmi je dobré vychádzať z konkrétnych zážitkov a od jednotlivostí postupovať k všeobecným pravidlám. Dobre kladenými otázkami vieme deťom pomôcť toto zovšeobecnenie sformulovať.

Výzvy:
 • Nakreslite, kde bývate alebo kde by ste chceli bývať, a čo je najväčšia výhoda takého bývania?

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Počúvaj svoju vášeň

Na záver vysielania Školského klubu dáme deťom dôležitý odkaz: aby robili v živote to, pre čo majú vášeň. A s tým ich odprevadíme späť do školy. V druhej časti relácie sa poohliadneme za 47 odvysielanými dielmi a rozlúčime sa s učiteľmi.

Pomôcky:
 • papier, pero, farbičky, prípadne čokoľvek na výrobu netradičnej vizitky

Pozrieť si túto časť z archívu

Pondelok 18.5.2020

Utorok 19.5.2020

Streda 20.5.2020

Štvrtok 21.5.2020

Piatok 22.5.2020

Téma: Ako? Eko!

Tušíte kam putuje igelitová taška, ktorú si kúpite v obchode na zabalenie potravín? Alebo ako dlho ešte bude s nami na našej planéte? Dnes si zahráme pexeso aj pantomímu, budeme si vyrábať niečo užitočné aj pekné. Rozveselí nás netradičná kapela. Určite nebude chýbať praktický pokus, ako každý pondelok. Na obrazovke nám aj Vám budú pomáhať nielen učitelia, ale aj deti, všetci sa už tešia.

Pomôcky:
 • papier, pero
Metodika:

Ako povedalo už veľa múdrych ľudí, naozaj si zapamätáme len to, čo zažijeme. Preto sa aj v procese učenia snažíme zaraďovať čo najviac praktických aktivít, pokusov, zážitkov. Pomáha aj to, keď deti môžu vnímať rôznymi zmyslami, zapájame zrak, sluch, ale aj hmat, čuch. Počas hodiny sa snažíme zaradiť aj pohybovú aktivitu, aj striedať jednotlivé činnosti, aby vydržali s pozornosťou.

Netlačíme deti do toho, aby pracovali samostatne, prirodzenejšia je pre ne spolupráca. Vo vzájomnej diskusii vznikajú najlepšie nápady. Okrem toho sa učia komunikovať, argumentovať, spolupracovať, čo sa im veľakrát v živote zíde viac ako poznatky, ku ktorým sa dopracovali. V dnešnom vyučovaní sme sa snažili sprostredkovať, ako to môže na vyučovaní vyzerať.

Výzva:
 • Odfoťte alebo popíšte vec, ktorú ste doma vymenili za ekologickú

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Ako hovorí hudba?

V tomto Školskom klube budeme hľadať zvuky a hudbu v názvoch mesiacov v roku, v hre na stole, v obrázku, vo vyčítanke a všelikde inde. Naučíme sa pieseň o mesiacoch máj a jún a pôjdeme aj k moru. Prineste si k obrazovkám nejaké dve rovnaké paličky (každú do jednej ruky) – napríklad to môžu byť dve približne rovnaké varechy alebo niečo podobné - štetce z výtvarnej, špajle, drevené paličky..., čo kto nájde. Príďte, bude z nás skvelá kapela!

Pomôcky:
 • dve rovnaké paličky (improvizované z domácnosti), napr. dve varechy, dva štetce, dve perá, ceruzky, dve špajle a pod.
 • papier a farbičky
Metodika:

Pohybom, graficky a prostredníctvom výtvarného umenia sme prenikli do skladby Erika Satieho Morský kúpeľ. Zopakovali sme si (alebo sme sa naučili) základné rytmické modely. Opäť sme zažili vzťah pulzácie, metra a rytmu hudby v prirodzene rytmicky organizovanom texte vyčítanky. Naučili sme sa pieseň o máji a júni – a videli sme pri tom aj aké melodické a rytmické modely sme spievali.

Výzvy:
 • Skús nakresliť všetky možné zvuky, ktoré znejú pri mori.
 • Počúvaj svoju obľúbenú hudbu. Nakresli niečo z toho, čo sa v nej deje.
 • Prepíš nejakú krátku riekanku, básničku, vyčítanku a paličkami vyznač, ako v nej kráča hudba.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Lietame v čase

Pozývame vás na spoločné lietanie s časom. Budeme sa s ním hrať, prepočítavať a premeriavať ho. Aké jednotky času používame v hovorovej reči? Koľko je to minút, keď Ti oco povie, že Ti rozprávku prečíta za moment? Budeme pracovať s ciferníkom, odhadovať čas, aj si pritom zacvičíme. Tak poďte s nami do toho!

Pomôcky:
 • pero, papier
Metodika:

Dnes sme pracovali s jednotkami času, s ciferníkom, aj geometrickými tvarmi. Pri práci s jednotkami času sme ich nielen vzájomne premieňali, ale aj sme prepájali vedomosti so situáciami z reálneho života. Aj preto, že sú deťom blízke a motivujúce, aj preto, že poznatky získané v škole, chceme čo najviac využiť v ďalšom živote. Pracovali sme aj s odhadom času a prepojili ho s témou cvičenia, opäť zo života.

Deťom sme počas vyučovania kládli viac otvorené otázky, než si mnohí pamätajú zo svojich školských čias. Je to síce náročnejšie pre deti, ale získané zručnosti sú opäť dôležité v ďalšom živote, nielen v škole. Dávajú deťom viac priestoru, treba pri nich logicky a tvorivo premýšľať, samostatnejšie formulovať myšlienky.

Milí rodičia a kolegovia, niekedy dávame žiakom príliš uzavreté otázky, typu: “Je toto trojuholník?” Skúste aj Vy deťom zadávať otvorenejšie otázky, typu “Aký útvar Ti vznikol?”, “Čo si myslíš o…?”

Výzvy:
 • Zisti, aký dlhý čas už nechodíme do školy, koľko je to mesiacov, týždňov, dní (a kto si trúfne na menšie jednotky). K tomu nakreslite činnosť, ktorej venujete najviac času v tejto dobe.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Domov

Väčšina z nás je už niekoľko týždňov doma. Sme radi, keď môžeme vyjsť do prírody a niektorí z nás už sa možno tešia, že v júni pôjdu aj do školy. Ale aj keď sme vonku či v škole, vždy sa napokon tešíme na návrat domov. Lebo všade dobre, doma najlepšie.

Čo všetko pre nás znamená domov? Čo robí domov tým príjemným a obľúbeným miestom? Môže sa stať domov aj miestom, kam sa až tak netešíme? O tom všetkom dnes budeme rozmýšľať spolu s našimi deťmi.

Pomôcky:
 • predmet alebo kresbu, ktorá im pripomína domov; plánik domčeka nakreslený na papieri alebo výkrese pripravený na zlepenie (napríklad tento)
 • farbičky, pero, papier
Metodika:

Každé vyučovanie, či už školské alebo neformálne, je účinné najmä vtedy, keď má tri dôležité fázy: evokáciu, uvedomenie a reflexiu. Kedysi sa v učebniciach pedagogiky písalo o opakovaní a motivácii, expozícii a fixácii - opakovať sme mali staré učivo, exponovať nové učivo a to sme mali aj fixovať.

Evokácia - uvedomenie - reflexia sa neorientujú na učivo, ale na učiaceho sa. Evokujeme, vyvolávame jeho záujem a aktivujeme všetko, čo sa mu v mysli a srdci spája s témou, ktorú navodíme. nepracujeme len so školským učivom, ale aj s jeho životnou skúsenosťou a s mimoškolskými poznatkami.

V druhej časti hodiny sa nesústredíme na vysvetlenie učiva, ale stimulujeme, podporujeme, sprevádzame a podporujeme proces uchopovania nových poznatkov a zručností v mysliach žiakov. Oveľa viac ako pojmy a poučky nás zaujíma myšlienkový a poznávací proces v hlave jednotlivých žiakov.

V dnešnej relácii sme však veľký časový priestor poskytli reflexii. Reflexia nie je múdrym a bezchybným učiteľským zopakovaním prebranej látky. Nemá viesť k tomu, aby si na záver všetci zapamätali to isté a presne podľa učebnice. Reflexia je obrátenie sa späť. Pozrieme sa s deťmi späť na celý priebeh hodiny - čím sme začali, čo sme zažili, čo nové a zaujímavé sme počuli alebo si uvedomili. V tomto dialógu sa ešte dokončuje proces poznávania, uvedomovania. Niekedy to, čo si všimol jeden žiak, môže byť pre spolužiakov novým a zmysluplným poznatkom, ktorý dopĺňa ich mozaiku hodiny. Zároveň máme možnosť vrátiť sa k emóciám, ktoré sme počas hodiny museli utlmiť. Môžeme položiť otázku k tomu, čo zostalo nejasné. A napokon sa môžeme pozrieť dopredu - čo tieto získané poznatky znamenajú pre môj budúci život?

Niekedy v snahe odovzdať čo najviac poznatkov túto fázu hodiny vynechávame alebo príliš zostručňujeme - mohli ste to vidieť mnohokrát aj v Školskom klube. Potom sa však stane, že aj veľmi pekná zážitková hodina nezanechá v mysli žiakov hlbšiu stopu. Nie zážitok, ale až jeho reflexia je zdrojom poučenia. Dobré ukončenie hodiny kvalitnou reflexiou pomáha urobiť poznatky trvalými a komplexnými - vzniká pevné prepojenie poznatkov, zručností, postojov a niekedy aj odhodlania k nejakému konaniu.

Výzvy:
 • Odfoťte predmety alebo miesto, ktoré pre vás predstavuje váš domov.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Odkiaľ sa vzali slová?

Slovná zásoba slovenského jazyka je veľmi bohatá. Je to tak preto, že sa v nej zachovali mnohé dávne slová, ale zároveň stále pribúdajú nové slová. Máme slová svoje, ktoré sme vymysleli ako národ sami, ale máme aj slová prevzaté z iných jazykov. Niekedy tvoríme nové slová tak, že nejaké dve slová spojíme. Napríklad myš + lienka = myšlienka. Máte pravdu, to nie je správny príklad. Ale napríklad autoumyváreň = auto + umyváreň. To už je dobrý príklad! O tom všetkom sa dnes budeme hrať, teda vlastne skúmať - a vlastne sa to budeme učiť. A všetko si to aj nejako znázorníme.

Pomôcky:
 • pero, papier, stavebnica (kocky)
Metodika:

Nielen v dnešnej relácii ste si mohli všimnúť, že sme využívali vizualizáciu. Nielen ako mnemotechnickú pomôcku na zapamätanie slov, ale aj ako vizualizáciu vzťahov - napríklad vrstvy slovnej zásoby sme znázornili kockami stavebnice. Robíme to preto, že deti v mladšom školskom veku potrebujú vnímať konkrétne veci a zložitejšie javy potrebujú znázorniť. A tiež preto, že ak zvukový vnem (povedaná veta) posilníme vizuálnym vnemom, poznatok bude trvácnejší.

Výzva:
 • Nakreslite obrázok toho, čo znamená vaše meno, prípadne mená členov rodiny

Pozrieť si túto časť z archívu

Pondelok 11.5.2020

Utorok 12.5.2020

Streda 13.5.2020

Štvrtok 14.5.2020

Piatok 15.5.2020

Téma: Kto vysoko lieta, veľa padá

Dnes prvýkrát zavítajú do štúdia aj žiaci, aby bolo učiteľom veselšie. Budú riešiť predložené úlohy, diskutovať a spolupracovať. Téma nadviaže na slnečnú, budeme premýšľať a simulovať, ako vznikajú krátery na Mesiaci. Od pádov cukríkov a tyčiniek prejdeme aj k pádom na vlastnom tele a vyskúšame si, ako bezpečne padať. V závere prebehne súťaž tímov a my budeme tipovať, či je lepšie mať veľa malých loptičiek alebo málo veľkých. Tak sa pridajte!

Pomôcky:
 • plech na pečenie, práškový cukor, kakao, cukríky rôznych veľkostí, tyčinky rôznych veľkostí, meter, loptičky rôznej veľkosti, mobil, kartónová krabica
Metodika:

Robili sme experimenty, pri ktorých sme skúmali zákonitosti a javy, ktoré ľudstvo odhaľovalo niekoľko storočí, až tisícročí. Veci, ktoré na prvý pohľad vyzerajú jednoducho, ale na ich matematický popis a dôsledky prišli až najväčší géniovia.

Preto sa nesnažte deťom vysvetliť Váš pohľad a Vaše dlho nadobúdané vedomosti, ale nechajte ich nech si samé urobia vlastnú predstavu o tom, čo vyskúmali. Ak im budete chcieť niečo vysvetliť, skúšajte to vždy najprv otázkou a nie vysvetlením. Tento spôsob je pre učiteľa vždy náročnejší, ale dieťaťu umožní vytvoriť si vlastnú predstavu o tom, ako veci fungujú a vzájomne súvisia.

Výzvy:
 • Ako dlho bude padať tenisová loptička z 20 m výšky?

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: 1+1=10

Tie počítače sú dosť zvláštne. Všetko si ukladajú len pomocou núl a jednotiek. Pre nich je dokonca správna aj  táto rovnica: 1 + 1 = 10. Buď je tam chyba, alebo tým počítačom naozaj nerozumieme. Keď sa naučíme, ako počítač "vidí" čísla, možno zistíme, aká je skutočná pravda. V dnešnej relácii budeme bádať, ako zapísať čísla len pomocou nuliek a jednotiek. Teda tak, aby tomu rozumel aj náš počítač. Poďte si to všetko vyskúšať s nami.

Pomôcky:
 • papiere, pero, objekty na preskupovanie minimálne v počte 20 kusov (kocky lega, stavebnice alebo fazuľky)
Metodika:

V dnešnej relácii sme sa naučili, ako počítače vidia čísla. Preskupovaním rôznych objektov sme si ukázali, ako číslo z bežného desiatkového zápisu prepíšeme do takzvaného binárneho tvaru. Teda do tvaru, kde sú len nuly a jednotky. Ukázali sme si tiež rôzne formy, ako tieto jednotky alebo nuly zobraziť, a to buď pomocou svetla alebo aj pomocou obyčajnej krajčírskej gumy. Na záver sme sa naučili, ako si svoje meno napísať v počítačovom formáte.

Informatické postupy sme sa snažili zjednodušiť a prezentovať len základné princípy, aby sme položili základy pre ich ďalší rozvoj. Na práci so žiakmi sme snažili ukázať, ako sprostredkovať náročné učivo na im primeranej úrovni a ako postupujeme pri práci podľa toho, akým tempom postupujú oni.

Výzva:
 • Priraďte každému písmenu z abecedy číslo a zapíšte svoje meno len pomocou 0 a 1.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Písmená v matematike

Písmená majú v matematike svoju rolu, o tom sa dnes presvedčíme s deťmi v štúdiu, aj s deťmi pri obrazovkách. Budeme za písmenká skrývať niektoré číslice a aj naopak, budeme hľadať, aké číslice môžu byť ukryté za písmenkami. Takéto algebrogramy vedia byť pekne náročné. V druhej časti budeme jazdiť po cykloparku s farebnými cestičkami a zisťovať na mape, kadiaľ by sme mali ísť.

Pomôcky:
 • papier, pero, farebné pastelky
Metodika:

Dnes sme precvičovali základné aritmetické operácie, v písmenkovej štruktúre sme hlbšie poznávali vzťahy medzi nimi. Pri tlieskacej hre sme precvičovali násobky čísel, spoločné násobky a deliteľnosť. Cyklotrasy sú propedeutikou grafov.

Úlohy jednej oblasti gradujeme - postupne zvyšujeme ich náročnosť, aby deti pri riešení jednej úlohy nadobudli skúsenosti, ktoré využijú pri riešení ďalšej. Takto môžu postupne riešiť náročnejšie a náročnejšie úlohy.

Na práci detí sme dnes videli, ako dokážu vzájomne spolupracovať a pomáhať si pri riešení. Oceňujeme, že si dokážu riešenia vzájomne vydiskutovať, vyargumentovať, overiť ich správnosť. Budujeme tak v nich schopnosť posúdiť správnosť svojho riešenia, zodpovednosť za to, čo povedia, namiesto spoliehania sa na to, čo povie pani učiteľka.

Výzvy:
 • Výzva 1: Nájdi riešenia tohto algebrogramu UU = U . U + U . V
 • Výzva 2: Barborka prešla všetkými cestičkami cykloparku, po žiadnej nešla dvakrát. Zapíš jej trasu, ak vieš, že:
  a) najprv prešla 4 modrými cestičkami, potom 4 červenými a nakoniec 3 zelenými
  b) nikdy nenasledovali cestičky rovnakej farby hneď za sebou

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Rozmanitý svet

Keby sme boli všetci rovnakí, bola by to nuda. A predsa sa často stretávame s názormi, že by sme sa mali všetci rovnako správať, malo by sa nám to isté páčiť a dokonca sa často pozeráme na tých, ktorí sa odlišujú, trochu (alebo aj viac) podozrievavo. Preto dnes budeme spoznávať rozmanitosť medzi sebou, v našej bytovke, v našej krajine i na celom našom svete. A budeme sa učiť mať radosť z rozmanitosti.

Pomôcky:
 • vystrihnuté 4-cípe hviezdy (skoro ako silueta súhvezdia Orion), pero, ceruzka, papier
Metodika:

V dnešnej relácii sme deťom sprostredkovali dôležité poznanie, že ľudia sú rozmanití. Začali sme v celkom osobnej rovine - ja som iný ako ty, v niečom sa možno podobáme, ale v niečom sme jedineční. A nie je to problém. Skôr naopak.

Potom sme si predstavili susedstvo - naše najbližšie okolie. Aj v ňom sme sa učili vnímať rozmanitosť. Nielen že inak vyzeráme a inak žijeme, ale aj iné veci môžu byť pre nás dôležité. Všímali sme si aj rozmanitosť krajiny - nášho Slovenska. A tiež sme zistili, že jeho pestrosť ho robí takým krásnym.

A napokon sme sa pozreli na svet ešte z väčšej výšky, aby sme videli, že aj krajiny a život ľudí v nich sa líši. A pretože sa nám to páči, radi cestujeme a spoznávame rozmanitosť sveta. Tento postup, od známeho k neznámemu, od toho, čo je nám najbližšie, k tomu, čo je najvzdialenejšie, býva pre deti veľmi prijateľný a umožňuje im lepšie porozumieť podstate toho, čo im hovoríme.

To, že ľudia v Afganistane alebo Mexiku sú “tak normálne iní”, a predsa nám podobní a hodní úcty, nie je vlastne nič exotické. Je to tak isto prirodzené ako to, že sa od seba líšime so svojimi spolužiakmi alebo susedmi, a predsa si jeden druhého vážime a máme spolu pekné vzťahy. 

Výzvy:
 • Výzva 1: Vytvorte si doma s rodičmi a súrodencami Vaše rodinné súhvezdia.
 • Výzva 2: Napíš niečo zaujímavé z miesta alebo regiónu, kde bývaš, čo by podľa Teba mohlo byť jedným zo siedmich divov Slovenska.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Meno, mesto, zviera, vec

Všimli ste si, že keď hráte meno, mesto, zviera, vec, niektoré slová píšete s malým písmenom na začiatku a iné s veľkým? Aká je v tom zákonitosť? Kedy sa píšu slová s veľkým písmenom na začiatku, aj keď sú uprostred vety? A je to rovnaké v slovenčine a v angličtine? Tak o tom všetkom sa budeme hrať v dnešnom školskom klube. Správne čítate, budeme sa hrať. A predsa to bude vyučovanie!

Pomôcky:
 • čisté papierové kartičky, pero, ceruzka, papier
Metodika:

Všimli ste si, že keď hráte nejakú spoločenskú hru a urobíte chybu, nikto sa na vás nehnevá? Ak sa hráte s Vašimi deťmi, možno ich na chybu upozorníte, a pritom sa usilujete, aby dieťa porozumelo, prečo nepostupovalo správne. Takisto keď si chce svoj ťah premyslieť, nenaháňate ho, aby to urobilo rýchlo. Naopak, niekedy ho ešte povzbudíte, aby sa dobre zamyslelo skôr, než urobí ťah.

A všimli ste si, že pri školských úlohách to býva celkom inak? Keď sa dieťa zamyslí, znepokojíme sa - veď ono niečo nevie! Snažíme sa jeho tiché premýšľanie skrátiť. Chceme, aby rýchlo zaznela správna odpoveď. Keď sa pomýli, tvárime sa, že sa stalo niečo, čo sa stať nemalo. Kým v hre dieťaťu dovolíme vyskúšať aj neúčinnú stratégiu, v učení to ani nepripustíme.

Milí rodičia, milí učitelia - keď budete niekedy počuť “škola hrou”, spomeňte si, že to znamená aj správať sa k dieťaťu ako pri hre. Chyby využiť ako príležitosť na poučenie a nechať dieťa premýšľať skôr, ako vykoná nejaký ťah.

Výzvy:
 • Vytvorte vlastnú spoločenskú hru, v ktorej využijete podobné kartičky, ako sme použili dnes v školskom klube.

Pozrieť si túto časť z archívu

Pondelok 4.5.2020

Utorok 5.5.2020

Streda 6.5.2020

Štvrtok 7.5.2020

Téma: Teplo - teplejšie - slnečno

Dnes sa budeme zaoberať Slnkom ako naším veľkým zdrojom tepla, svetla - a na čo ešte prídeme? Slnko budeme kresliť, skúmať, hľadať, čo všetko vďaka nemu máme, respektíve premýšľať, čo by sa stalo, keby Slnka nebolo. Zažijeme zaujímavé farebné pokusy so svetlom a teplom, v prvej aj v druhej časti vysielania. Vyrobíme si jednoduchý teplomer a ak to vyjde, tak aj termosku. Budeme zisťovať, aký je rozdiel medzi teplom a teplotou.

Pomôcky:
 • 1. stupeň ZŠ: temperové farby, mikroténový sáčok, papier 2x A4, štetec, nádobka na vodu a voda, kahančeková sviečka (ak mama dovolí), nožničky, šnúrka, ceruzka
 • 2. stupeň ZŠ (tieto veci sa budú hodiť, ale netreba všetko): sklenená fľaša od nejakého nápoja (stačí 0,5 l), potravinárske farbivo (napr. červené), voda a/alebo lieh, hrubšia slamka, plastelína, širšia zaváraninová fľaša/nádobka na horúcu vodu (do ktorej sa položí sklenená fľaša), Tetrapak 1l a 250 ml (od džúsu, mlieka), kúsky polystyrénu, nožnice, hrniec, odmerná nádoba (1l), hodinky, sporák
Metodika:

Aj dnes budeme vyučovanie prírodných vied a fyziky viesť formou bádania a pokusov. Chceme deti vlastným príkladom viesť k takémuto prístupu k poznávaniu.
S prvostupniarmi budeme zisťovať, čo všetko v našom svete funguje vďaka Slnku. Budeme vytvárať hypotézy a experimentovať so svetlom, aj s teplom. Budeme uvažovať ako javy okolo nás fungujú.

Na druhom stupni nadviažeme na zavedené pojmy hustota a viskozita kvapaliny, ktoré vyplynuli z nášho predchádzajúceho skúmania. Podobným bádateľským spôsobom sa budeme venovať rozťažnosti kvapalín na princípe fungovania teplomera. Ukážeme aj to, že tepelná rozťažnosť plynov je väčšia ako kvapalín.

Zavedením vlastnej jednotky ukážeme rozmanitosť rôznych teplotných stupníc, budeme rozlišovať látky podľa vlastností na tepelné vodiče a izolanty. V záverečnom pokuse odhalíme, že teplo nie je teplota, tieto dve veličiny ľudia často v bežnom živote zamieňajú. A hlavne, budeme vlastným príkladom ukazovať, že ak využijeme správnu motiváciu, tak je učenie radosťou.

Výzvy:
 • Výzva 1: Nakresli alebo napíš, ako by skončil príbeh, keby na Zem nesvietilo Slnko, nepršalo a teda by nerástli rastliny. Nájdi, čo najviac dôsledkov.
 • Výzva 2: V ktorej plechovke sa zohreje voda najviac a od čoho to závisí?
 • Výzva 3: Urobte doma experiment na overenie hypotézy. Do hrnca nalejte najprv 1l vody a merajte čas, kým začne vrieť. Do toho istého hrnca nalejte 2x toľko vody (2l) a merajte čas, kým začne vrieť.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Novinári

Dnes budeme spolu tvoriť noviny - a keďže sa blíži sviatok všetkých mám, venujeme ich predovšetkým im. Budú to také Mamoviny. Do novín patria oznamy, pozvánky, správy, ale aj reklamy. To všetko zvládneme už s prvostupniarmi. A druhostupniari pridajú reportáž a interview. Ale pozor! Žijeme vo svete, kde si naše noviny budú môcť prečítať aj ľudia z iných krajín, a tým sa určite hodí, keď budú naše noviny aj po anglicky. Aspoň to najdôležitejšie z nich. Tak si pripravte slovníky a odvahu prehovoriť aj v cudzej reči - a môžeme začať!

Pomôcky:
 • 1. stupeň ZŠ: papier zelenej + nejakej inej farby, nožnice, tvrdý papier, fixky
 • 2. stupeň ZŠ: tvrdý papier/ obyčajný papier, fixky, nožnice
Metodika:

Učenie sa slovnej zásoby v cudzom jazyku je niekedy riadna otrava - ale keď sa slovíčka nenaučíme, nebudeme vedieť v cudzom jazyku komunikovať. Slovíčka nemôžete odvodiť z iných poznatkov, nemôžete na ne prísť výskumom - jednoducho si ich musíte zapamätať.

V dnešnej relácii si ukážeme niekoľko spôsobov, ako našej pamäti pomôcť. Vyskúšame hry, ktoré si sami vymyslíme, budeme vytvárať kartičky, ktoré nám pomôžu spojiť zrakový a sluchový vnem, a pokúsime sa slovíčka zapamätať cez ich praktické použitie v jednoduchej komunikácii.

Keď sa s deťmi učíte cudzí jazyk, hľadajte s nimi spôsob, ktorý im pomôže slovíčka si zapamätať. Nemusí to byť ten istý spôsob, ktorý pomáha vám. A nezabúdajte zasadiť naučené slovíčka do zaujímavej komunikačnej situácie - lebo dôležité je vedieť slovíčko používať, nie ho správne napísať do päťminútovky.

Výzvy:
 • Vyrobte reklamu na svoju mamu, ktorou ukážete, čo je na nej úžasné. Môžete pridať aj kyticu tulipánov.
 • Vytvorte kreslenú reportáž s popismi v slovenčine alebo v angličtine, na popisy použite celé vety alebo hashtagy.
 • Pripravte si otázky na interview s niekým doma alebo so slávnou osobnosťou, ktorú by ste radi lepšie spoznali. Ak chcete, dopíšte aj odpovede.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Na lúke

Slnečné počasie vonku nás prenesie na rozkvitnutú lúku, kde budeme spoznávať kvietky a bylinky. V rámci poznávania spočítame ich lupienky, budeme ich usporiadavať do kytíc. Bližšie sa zoznámime aj s niektorými drobnými živočíchmi. Niektoré z nich majú osem nôh, ale zoznámime sa aj s jednonohým. Čo všetko tu spočítame - budete pozerať. Spolu budeme obdivovať dokonalé symetrie, ktoré vie vyčarovať príroda. Vedeli ste, do akého obrazca sú usporiadané semienka v slnečnici alebo včelí plást? (Výzvy)

Pomôcky:
 • 1. stupeň ZŠ: papier, pero, pastelky
 • 2. stupeň ZŠ: ihla alebo špendlík
Metodika: 

V dnešnej matematike si každý všimne, že budeme sčitovať, násobiť, reťaziť aritmetické operácie, či riešiť slovné úlohy. Príroda nám dáva možnosť vniknúť aj do tajov geometrie a zhodných zobrazení.

Ale je dobré uvedomiť si metódy, ktoré budeme používať pri riešení úloh. Tipovanie výsledku a jeho dosádzanie do zadania úlohy je dôležitou etapou v spoznávaní situácie, vzťahov medzi údajmi v úlohe. Až neskôr, keď vyriešime niekoľko podobných úloh, získame taký vhľad, že dokážeme použiť exaktnejšiu metódu. Navyše, tipovanie výsledku prináša aj zlepšovanie sa v odhade a stále rýchlejšie približovanie sa k správnemu riešeniu.

Dnes tiež zažijeme, ako usporiadanie údajov do tabuľky prinesie do nich systém, ako si neprehľadnú situáciu sprehľadníme, upraceme. Toto matematika prináša do riešenia problémov bežného života.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Oslava slobody

Dnešné putovanie v čase začneme 8.5.1945. Pripomenieme si, prečo máme tento týždeň v piatok voľno od práce. Budeme sledovať míľniky našich dejín takmer až do roku, kedy sa dnešní školáci narodili - presnejšie do roku 2004. A už dnes budeme oslavovať slobodu a víťazstvo nad každou neslobodou, nielen nad fašizmom. Budeme skúmať, čo sa smie a čo sa nesmie v časoch neslobody, ale aj v časoch slobody. Tiež si povieme, že slobodu nestačí len nadobudnúť, ale treba ju aj využívať - lebo sloboda nie je happyend.

Pomôcky:
 • pero, papier na písanie, modrý papier, 12 drobných žltých predmetov, napr. vrchnáčikov od plastovej fľaše
Metodika:

V dnešnej relácii sa budeme učiť odlišovať podobné a rozdielne. Budeme hľadať spoločné znaky javov. Ale budeme rozlišovať aj správne od nesprávneho v morálnom zmysle slova. Trénovať rozlišovanie je veľmi dôležité, pretože ako hovoria múdri ľudia, jemné rozlišovanie je základným predpokladom cnosti a znakom životnej múdrosti.

Deti sa nás často pýtajú otázky, ktorými nás privedú do úzkych - pýtajú sa napríklad, prečo sa toto smie a tamto nie, keď je to skoro to isté? Niekedy nie je ľahké to vysvetliť. Skúste si však na to niekedy nájsť čas. Možno ani pre vás nie je jemné (morálne) rozlišovanie také jednoduché. Berte otázky vašich detí ako šancu zmúdrieť, uvažujte nad odpoveďou spolu s nimi. Určite to prospeje obom stranám.

Výzvy:
 • Výzva č. 1: Nafoť tie predmety, ktoré sú pre teba také vzácne, že by si o ne nechcel/-a prísť. Môžeš uviesť aj prečo.
 • Výzva č. 2: Spravte si odtlačok prsta celej rodiny a porovnajte ich. Rozdiely označte. Odtlačky odfoťte a pošlite nám.
 • Výzva č. 3: Urobte si doma so súrodencami alebo s rodičmi brainstorming, ako by ste vy mohli využiť slobodu na to, aby ste urobili niečo dobré. Zapíšte si svoje nápady a pošlite nám ich.

Pozrieť si túto časť z archívu

Pondelok 27.4.2020

Utorok 28.4.2020

Streda 29.4.2020

Štvrtok 30.4.2020

Téma: Zákutia tráviaceho a vylučovacieho labyrintu

Dnes budeme spolu objavovať pyramídu, nie však tú v Egypte, ale špeciálnu - potravinovú. Pozrieme sa, ako funguje a ako súvisí napríklad s našimi plánmi vyraziť na túru. Preskúmame, pre nás zvyčajne neviditeľnú, cestu raňajkového chlebíka a s odvážnymi z vás si ju aj namodelujeme!

Počuli ste už o životodarnej vode? Čo to presne znamená pre nás ľudí? S druhostupniarmi sa pustíme do poctivej výskumnej práce. Možno vás prekvapí, akým záhadným labyrintom prechádzajú tekutiny po tom, ako sa schuti napijeme. A kde a ako sa deje tá záhadná premena na moč. Pripravte sa na cestu do stredu nás!

Pomôcky:
 • 1. stupeň ZŠ: rôzne druhy potravín z kuchyne (ovocie, zelenina, cestoviny, olej, sladkosti, syr...),  chlieb, miska s vodou, ocot, miska, plastový sáčok, stará silónková pančucha, papierová utierka, nožnice, malé zrkadielko
 • 2. stupeň ZŠ: papier, pero, priehľadný pohár, vzorky tekutín, ktoré máte v kuchyni (voda z vodovodu, minerálka, sladený nápoj, mlieko...),  zmes kávy a vody, kuchynský lievik alebo lievik vystrihnutý z plastových fliaš, gáza, špongia, utierka, obväz, filtračný papierik na kávu alebo čaj
Metodika:

Dnes budeme modelovať tráviacu a vylučovaciu sústavu človeka. Prostredníctvom práce s modelom vieme preskúmať, ako fungujú prirodzené javy a procesy napríklad aj v našom tele, ktoré nevieme pozorovať voľným okom. Učenie začína, už keď premýšľame, ako by mohol vyzerať vhodný model a prečo.

S prvostupniarmi budeme skúmať cestu chlebíka tráviacim traktom a jednoduchými pokusmi si overíme aj cesty vody z tela von. S druhostupniarmi budeme hľadať odpoveď na výskumnú otázku kde, ako a z čoho vznikne moč. Použijeme pri tom aj výskumné metódy odparovania a filtrácie.

Aktívnym modelovaním sa nielen naučíme nové odborné pojmy z prírodovedy, biológie a chémie, ale sformujeme si reálnejšie predstavy o trávení a vylučovaní človeka. A napokon uvedomením si rozdielov medzi modelom a skutočnosťou sa učíme rozlišovať medzi spoločnými a odlišnými znakmi a zovšeobecňovať na úrovni princípov. Tieto spôsobilosti sú užitočné aj v bežných životných situáciách.

Výzvy:
 • Výzva 1: Vytvor model tráviaceho labyrintu s popisom jednotlivých častí tráviacej sústavy.
 • Výzva 2: Vymysli a vytvor plán tvorivých pripomienok, ktoré vám pomôžu dodržiavať doma pitný režim.
 • Výzva 3: Vytvor si svoj vlastný filter na filtrovanie. Môžeš skombinovať niektoré z tých, ktoré sme použili my alebo si vytvoriť úplne iný.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Zvuk - ucho - hlava - srdce

V tomto Školskom klube sa budeme opäť hrať s hudbou, tentoraz však spolu s robotmi, rybou, rakom a jazerom. Opäť pocítime pravidelný tikot hudobných hodín. Zistíme, že aj písmenká a hlásky sú plné hudby a skúsime, ako by sa dali zaspievať mesiace v roku. So staršími deťmi sa naučíme hrať na jembe (bubne, preto si nezabudnite požičať od mamy nejaké plastové vedro), zaspievame si kánon a spoznáme krásne skladby pre klavír. Príďte, bude z nás skvelá kapela!

Potrebné pomôcky pre deti pri obrazovkách:
 • 1. stupeň ZŠ: písacie potreby, čistý papier
 • 2.  stupeň ZŠ: plastové vedro (bežné v domácnostiach)
Metodika:

Naším cieľom bude s menšími deťmi prehĺbiť cítenie hudobnej pulzácie (nadväznosť na Školský klub zo 17.4.) Pokračovať budeme s intonáciou – konkrétne s melodickým modelom so-la-so-mi. Známu jazykovú metódu Jolly Phonics sa pokúsime adaptovať na hudobnú výchovu. So staršími deťmi sa naučíme základné rytmické modely, a to prostredníctvom hry na bicom nástroji (plastovom vedre), deklamáciou slov a pohybom. Predstavíme princíp kánonu a skúsime, ako by nám mohol mobil pomôcť v spoznávaní hudby. Medzi aktivitami zaznejú zaujímavé klavírne skladby Igora Stravinského, ktoré budeme elementárne analyzovať.   

Je dôležité, aby deti abstraktne sa javiaci zvuk, hudbu (nie je ju vidieť), pocítili na vlastnej koži a uvideli vlastnými očami, preto hudobné činnosti konkretizujú abstraktnú hudbu v činnostiach – hlasovej (spev, deklamácia), inštrumentálnej (hra na tele, okolitých objektoch), hudobno-pohybovej a hudobno-vizuálnej.

Výzvy:
 1. Vytvor rytmický sprievod k riekanke, básničke, rečňovanke.
 2. Vyrob vlastnú rytmickú skladbu s textom.
 3. Vytvor skladbu z rozličných nahratých zvukov.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Psíček a mačička

Psíček a mačička zo známej knižky pre deti od Josefa Čapka nás budú sprevádzať dnešnými matematickými úlohami. Budú nám aj ukazovať, ako si navzájom pomáhajú a všetko robia spolu, v dobrom, ale aj ak sa niečo nepodarí. Zažijeme umývanie dlážky, budeme s nimi prať a najmä pozorne a poporiadku vešať prádlo. Čaká nás šitie dážďovkou a krásne obrázky, ktoré sa naučíme vytvoriť.

Pomôcky:
 • 1. stupeň ZŠ: štvorcové papiere (post-it) - aspoň 10, špagát, lepiaca páska
 • 2. stupeň ZŠ: papier, pero
Metodika:

V rámci rozprávkového príbehu a situácií reálneho života (pranie, umývanie podlahy, šitie) sa venujeme 3 matematickým prostrediam.

Pokrývanie podlahy otvára deťom svet rovinnej geometrie prostredníctvom manipulatívnych činností. Deti pokrývajú plochu rôznymi spôsobmi, kombinujú a premieňajú tvar podľa podmienok a získavajú skúsenosti s obsahom rovinného útvaru. Stretávajú sa s úlohami, ktoré majú viac riešení, učia sa riešenia evidovať.

Číselnú os predstavujeme na troch rôznych úrovniach - kým u najmenších žiakov zoraďujeme prirodzené čísla v obore do 10 (prípadne do 20), u starších využijeme toto prostredie na zoznámenie sa s rímskymi číslami a na druhom stupni budeme porovnávať desatinné čísla so zlomkami.

Kresba jedným ťahom je propedeutikou k teórii grafov, odhaľujeme tajomstvá, kedy sa dá a kedy nedá nájsť v grafe spojitá cesta.

Milí rodičia, úlohy, ktoré riešime v živote, majú len výnimočne jedno správne riešenie, preto chceme, aby sa deti stretávali aj s úlohami, ktoré nemajú žiadne riešenie alebo majú viacero správnych riešení. Takouto cestou bude učenie bližšie k reálnemu životu.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Všetko to začala ona!

Mnoho vecí, ktoré sú pre náš každodenný život zaujímavé, boli kedysi vzácne, neznáme, nepoužívané. Napríklad bryndzové halušky. Alebo očkovanie. Spravodlivé dane, súdy a obchody. Alebo škola či vzdelávanie. V dejinách krajín sú vládcovia, na ktorých sa postupne zabudne - a sú takí, ktorí zmenia život ľudí vo svojej krajine tak veľmi, že si na nich spomíname aj po 300 rokoch. Poďme sa teda pozrieť, kto môže za mnohé veci, ktoré sú dnes pre nás samozrejmé.

Pomôcky:
 • papier, nožnice, lepidlo, špajle
Metodika:

Mať nápad je dôležitá schopnosť. Keď chceme skúmať svet alebo vymýšľať vynálezy, je dobré mať nápad ako na to. Ten, kto si to niekedy skúsil, veľmi dobre vie, že nápadov je veľa, ale nie všetky vedú k cieľu. Často zablúdime, zamotáme sa, kým nájdeme v množstve nápadov ten najlepší.

V škole sa však niekedy príliš rýchlo ponáhľame do cieľa, a preto čakáme len na tie správne nápady. Len tie pochválime. To nás však často vedie k tomu, že žiaci si svoje nápady nechajú pre seba, nikomu ich nepovedia a časom už sa ani nesnažia nejaké mať. A tak všetky dobré nápady musí mať napokon pani učiteľka alebo pán učiteľ.

V dnešnej relácii si to vyskúšame trochu inak. Zažijeme brainstorming - búrku mozgov. Každý má povedať hocijaký nápad, ktorý mu príde na myseľ. A každý zapíšeme. Žiaden nebude odmietnutý. Uvidíme aj to, ako z množstva nápadov napokon vyberieme tie, ktoré nás vedú ďalej. Nie sú slepou uličkou. A tie si potom usporiadame do mapy mysle alebo pojmovej mapy. Aby sme v tom mali poriadok.

Niektoré nápady budeme ďalej rozvíjať - bude to brainwriting. Budeme medzi nimi hľadať súvislosti - časové a príčinné. A zobrazíme si ich aj inou formou, takou obmenou pojmovej mapy - stromom. Lebo strom má korene, kmeň a korunu. A to je pekná paralela pre vyjadrenie príčinných a časových súvislostí.

Keď sa s deťmi učíte, nebuďte nedočkaví za správnymi odpoveďami. Nechajte ich hovoriť nahlas nápady. Aj zjavne nesprávne. Rozprávajte sa o nich a skúmajte, ktoré vyzerajú ako slepá ulička a ktoré naopak niekam vedú. Pomôžte im urobiť si v nápadoch či poznatkoch systém, dať ich do súvislostí a zapísať nejakou formou štruktúrovaného zápisu. Veľmi im tak pomôžete rozvíjať schopnosť samostatne a bystro myslieť.

Výzvy:
 1. Uvar si sám večeru, urob si pritom fotky a vytvor fotorecept.
 2. Pohľadaj slovo kráľovná v týchto jazykoch: nemecky, taliansky, francúzsky, latinsky, španielsky.
 3. Navrhni svoju ideálnu školu - nakresli, navrhni predmety, priestor a pod.

Pozrieť si túto časť z archívu

Pondelok 20.4.2020

Utorok 21.4.2020

Streda 22.4.2020

Štvrtok 23.4.2020

Piatok 24.4.2020

Téma: So žabou na koktejli

Spolu s Majkou a Zuzkou nakukneme do sveta neobyčajných premien u živočíchov, ktoré sa prispôsobili až dvom živlom. V čom sú oproti nám, ľuďom, hotoví majstri? Ako to súvisí s modelovaním, meraním, matematikou a rodinnými pretekmi? Prizývame vás k pátraniu po indíciách, vďaka ktorým objavíme zákutia života týchto malých premenlivých tvorov. S Renčou a Kolim potom preskúmame zdanlivo neviditeľné vlastnosti kvapalín. Čo ponúkajú pre naše umenie v kuchyni, v maľovaní, v motorizme. Nakoľko by sme potešili koktejlom z morskej vody žabu alebo stroskotanca?

Pomôcky (netreba všetko, stačí niečo z toho):
 • 1. stupeň ZŠ: výkres A4/A3, papier A4, nožnice, lepidlo, šošovica alebo sušený hrach, prípadne za hrsť podobných drobností, farbičky, fixky, starší časopis s veľa fotkami ( farebnými plochami), vareška (akákoľvek drevená alebo kovová tyčka), špagát, korálka, baterka (biele a červené svetlo)
 • 2. stupeň ZŠ: 2 ks reďkovky, 2 bobule hrozna, sušená slivka/hrozienko, nádobka so slanou vodou, nádobka s vodou z vodovodu, priehľadná vanička s vodou, 2 malé poháriky so zafarbenou horúcou (červená) a studenou (modrá) vodou (POZOR: pri horúcej vode poprosiť o pomoc rodičov alebo naliať čo najteplejšiu vodu z vodovodu), lano alebo hrubší špagát
 • s pomocou dospelého: priehľadný vyšší pohár, voda, potravinárske farbivo (atrament, tuš, ...), lieh, olej, šumivá tableta
 • magnetická tabuľa (plytký tanier alebo iná rovná plocha, ktorá sa dá nakloniť), slamka, rôzne kvapaliny: voda, olej, všakovaké sirupy, med, tekuté mydlo, saponát na umývanie riadu
 • kokosové mlieko, ananásový džús, farebný sirup, slamka, priehľadný pohár, kúsky ovocia podľa chuti
Metodika:

Aj dnes budeme pokračovať v konštruktivistickom prístupe k výučbe. Deti budú skúmať rôzne podnety, situácie, javy a na základe svojich pozorovaní spolu s učiteľmi v štúdiu formulovať závery, ako rôzne javy súvisia alebo nesúvisia, fungujú alebo nefungujú. Ponúkneme príležitosti k rozvíjaniu spôsobilosti pozorovať detaily, ktorá je kľúčová pre učenie porovnávaním a uvažovanie v súvislostiach. Napríklad, čo vieme usúdiť z pozorovania životného cyklu obojživelníka o jeho prispôsobení sa prostrediam, v ktorých žije. Alebo ako súvisí sfarbenie tela s jeho stratégiou prežitia.

Zážitkovou metódou deti pocítia nebezpečenstvo, ktoré obojživelníkom hrozí a zamyslia sa nad možnosťami ich ochrany. Modelovaním a pozorovaním vplyvu slanej vody na zeleninu podporíme uvažovanie nad životnými potrebami a prispôsobeniami živočíchov. Neskôr deťom tieto získané predstavy pomôžu na ceste objavovania záhad mikrosveta z pohľadu biochémie. Experimentovaním s rôznymi tekutinami a pozorovaním ich vlastností ako hustota a viskozita, podnietime u detí zvedavé a analytické vedecké myslenie, ktoré využijú aj v bežných životných situáciách.

Aj Vy s deťmi pozorujete javy a situácie, ktoré máte okolo seba? Využívate príležitosti na bádanie a zamýšľanie sa nad nimi?

Výzvy:
 • pre 3. a 4. ročník ZŠ: Vytvor plagát s popisom rozdielnych znakov mloka a žaby.
 • pre 1. stupeň ZŠ: Zamaskuj seba alebo papierový model obojživelníka v ľubovoľnom prostredí a pošli nám fotku. 
 • pre 2. stupeň ZŠ: Pokúste sa navrstviť na seba čo najviac rôznych kvapalín, aby sa nepomiešali. Pošlite nám fotku.
 • pre 2. stupeň ZŠ: Skúste doma pripraviť nejaký chutný vrstvený koktail s aspoň s tromi vrstvami.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Tajné správy z ciest

Myslíte si, že by ste vedeli navrhnúť vlastný postup, ako by ste tajne komunikovali s kamarátom? Ako by ste zakódovali cestu na mape, fotografiu, či text? A myslíte si, že aj v hudbe môžete skryť informáciu? V dnešnej relácii budeme skúmať, akou formou môžeme vytvárať tajné, kódované správy, a tiež akou formou ich posielať. Poďte si to všetko vyskúšať s nami.

Pomôcky:
 • 1. stupeň ZŠ: ceruzka, papiere, kartón, vrchnáčiky z fliaš (2 alebo 4), silné tekuté lepidlo.
 • 2. stupeň ZŠ: pero, papier
Metodika:

V dnešnej relácii sme sa naučili rôzne postupy, ako môžeme zjednodušiť číselné, obrazové, či textové informácie, a to bez toho, aby sme sa presne venovali zložitej počítačovej terminológii. Vytvorili sme základy na diskusiu o prenose počítačových dát, o tom, ako sa na disku môžu ukladať fotografie, či textové správy, ale aj o tom, prečo a ako je vhodné si údaje chrániť pred narušiteľmi.

Neukazovali sme presné postupy. Snažili sme sa ich zjednodušiť, prezentovať len základné princípy a dať detským divákom možnosť navrhnúť aj vlastné postupy. A to bez použitia počítača. K informatike pristupujeme konštruktivisticky a v tejto fáze dbáme najmä o proces a porozumenie. 

Výzvy: 
 1. Vymysli pre člena tvojej rodiny pokyny, podľa ktorých nakreslí jednoduchý obrázok.
 2. Vyrob si mapu mesta a zapíš najkratšiu a najdlhšiu trasu, ktorú si mohol Rafael spraviť. 
 3. Vytvor si kódovací strom a pošli nám obrázok aj s nejakou zakódovanou správou.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Deň Zeme

Začneme kúzlom. Pri ňom sa nám vyfarbí naša Zemeguľa, ktorá má práve dnes svoj deň. Bližšie sa zoznámime s niektorými obyvateľmi nášho lesa a potrápime si hlavičky pri ich súbojoch. So staršími deťmi sa budeme snažiť porozumieť rôznym údajom a grafom o našej Zemi. Viete napríklad, koľko smetí vyprodukujeme za rok?
Každá veková kategória dostane opäť svoje matematické výzvy na domov (stiahnuť výzvy v pdf), na Vaše riešenia sa budeme netrpezlivo tešiť.

Pomôcky:

pero, papier

Metodika:

V príbehu Zeme sú dnes zasadené matematické prostredia rovníc a spracovania údajov. Rovnice a nerovnice sú najmä pre mladších žiakov v propedeutickej (prípravnej) rovine, získavajú skúsenosti s ekvivalentnými úpravami v reálnom kontexte. Napríklad zistia, že ak z každého družstva zvierat odoberieme rovnako silné zvieratko, výsledná rovnováha sily družstiev sa nezmenila.

Druhou témou je štatistické spracovanie údajov, zase od konkrétnej aktivity zberu údajov u najmladších žiakov, cez hľadanie spôsobov záznamu u tretiakov a štvrtákov a pokus o porozumenie (analýzu) ich zobrazenia v grafe.

V tomto spôsobe vyučovania sa k matematickému obsahu so žiakmi pravidelne vraciame, vždy na vyššej úrovni. Takto získané poznatky umožňujú hlbšie porozumenie a priebežne dozrievajú, utvrdzujú sa.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Hrady, zámky, kaštiele

Hrady a zámky plné princezien, rytierov, ale aj tajomných sudičiek, zázračných babičiek a všelijakých iných postáv - to je svet detských rozprávok. S našimi učiteľmi sa dnes budeme učiť, ako si nepomýliť rozprávky so skutočnosťou. Pozrieme sa, kto skutočne na našich hradoch žil, aké boli jeho úlohy a čím si mal svoje postavenie zaslúžiť. A bol by v tom čert (ehm, to sa len tak hovorí - čert je predsa iba v rozprávkach), keby sme trochu necestovali aj v čase. Hoci, stroj času tento raz do štúdia neprinesieme.

Pomôcky:
 • 1. stupeň ZŠ: 3 plastové fľašky s vodou, tenisová loptička, silonky alebo podkolienky s dostatočne širokou gumičkou (aby držala na hlave ako trpaslícka čiapka)
Metodika:

Jednou z dôležitých úloh vyučovania dejepisu je oddeliť vymyslené príbehy od skutočnej histórie. Niekedy to nie je ľahké, pretože vymyslené postavy a deje nie sú len v rozprávkach pre deti, ale dostávajú sa aj do povestí a prenikajú aj do všeobecne zdieľanej predstavy o tom, aký svet je a aký bol v minulosti (mýty).

V dnešnej relácii poukážeme na tieto rozdiely. Naším cieľom je, aby si deti uvedomili, že tieto rozdiely existujú. Naučiť sa odlišovať mýty od faktov je oveľa náročnejšie a v televíznej relácii ťažko uskutočniteľné - v tom už budú musieť pokračovať pani učiteľky a páni učitelia po návrate do školských tried.

Keď sa budete s deťmi učiť, podporujte ich v tom, aby používali tzv. zdravý rozum a keď sa im niečo v nejakom rozprávaní zdá nelogické, alebo neprirodzené, podnecujte ich k tomu, aby dobre preskúmali, či náhodou nejde o rozprávku, povesť či mýtus. Tiež ak v rozhovore na nejakú tému narazíte na niečo, čo “sa všeobecne vie alebo hovorí”, a uvedomíte si, že vlastne o tom nemáte hlbšiu vedomosť, povedzte to pred deťmi nahlas. Aby videli, že aj vy sami skúmate svoje zažité predstavy a podrobujete ich kritickým otázkam, na základe ktorých budete môcť neskôr preskúmať ich pravdivosť či opodstatnenosť.

Výzvy:
 1. Preukážte svoje rytierske cnosti - vymaľujte vitráž alebo vytvorte svoj erb. 
 2. Postavte čo najvyššiu vežu a okolo nej hrad.
 3. Napíš svojmu sokovi v láske správu s výzvou na súboj a odpoveď, alebo odpoveď na takýto list, v ktorom navrhneš vyhnúť sa násiliu.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Popletené príbehy

Budeme spolu čítať príbehy a budeme s nimi všeličo vymýšľať. Občas do nich niečo pridáme, potom z nich zasa niečo odoberieme, niekedy ich celé popletieme, pomotáme a pospájame piate cez deviate. Prečo to budeme robiť? Aby sme prišli na to, čo robí príbehy zaujímavými. Aké príbehy sa nám chce čítať a od akých sa nám nechce odísť. Pridajte sa k nám, bude to zaujímavé!

Potrebné pomôcky pre deti pri obrazovkách: 
 • 1. stupeň ZŠ: pravítko, nožnice, lepidlo, starý časopis, slamka alebo ceruzka
 • 2.  stupeň ZŠ: 5 náhodných predmetov, ktoré nájdu v domácnosti (úplne akýchkoľvek, náhodných, čím zvláštnejšie a náhodnejšie, tým lepšie)
Metodika: 

V školskom klube sa snažíme rozvíjať najmä myslenie detí. Nezanedbávame však ani pamäť. My dospelí si zo školy spomíname na neraz vyslovenú vetu: "Pamätajte si, čo Vám hovorím!" Niekto si naozaj najlepšie pamätá to, čo počuje. Niekomu však pomáha, keď si aj píše, tvorí pojmové mapy či iné schémy/diagramy. A niekomu inému zasa pomáha obrázok, melódia či zahratá scénka.

V dnešnej relácii si môžete všimnúť, že každý poznatok približujeme viacerými spôsobmi, zapájame viacero zmyslov. Dôležité je, že deti motivujeme k tomu, aby sa do zapamätávania aktívne zapájali - aby vyvíjali nejakú činnosť. To je ďalší faktor, ktorý zvyšuje efektivitu zapamätávania: prelomiť pasivitu toho, kto sa učí.

Milí rodičia, keď sa budete so svojimi deťmi doma učiť, zistite, čo im pomáha efektívne si informácie, pojmy a vzťahy zapamätať a porozumieť im. Umožnite im používať ich spôsob učenia sa a podporte ich v tom.

Výzvy: 
 1. Vyrobte masku rozprávkovej postavy alebo čarovný náhrdelník.
 2. Vytvorte plagát alebo infografiku k svojmu obľúbenému príbehu.
 3. Vytvorte komiks s krátkym príbehom.

Pozrieť si túto časť z archívu

Streda 15.4.2020

Štvrtok 16.4.2020

Piatok 17.4.2020

Téma: Objavy a vynálezy

Aj dnes nás čaká cestovanie v čase a v priestore. Vynájdeme stroj času, ale aj všeličo iné. Objavíme nové kontinenty, ale aj úplne obyčajné veci, ako je čaj alebo káva. Zahráme sa na podnikavých moreplavcov a budeme s napätím čakať, či nám naša výprava prinesie zisk alebo stratu.

Pomôcky
 • všetci: pero, papier alebo denníček Karanténníček
 • 1. stupeň ZŠ: ovocie, zelenina a iné potraviny z kuchyne
 • 2. stupeň ZŠ: oblečenie (asi 20 ks), atlas sveta, dejepisný atlas
Metodika:

Vybrali sme sa na cestu časom. Vo viacerých častiach relácie sa dostávame do pozície ľudí žijúcich v iných storočiach. Musíme sa pozrieť na svet ich očami. Pozrieť sa na svet pohľadom niekoho iného, z inej doby, z inej krajiny, z inej rodiny - to je jeden z veľmi dôležitých cieľov vzdelávania v humanitných a spoločenskovedných predmetoch. Cesta v čase je pre deti veľmi prijateľný spôsob, ako s tým začať. 

Nezabúdajte pri výchove svojich detí, či pri vyučovaní svojich žiakov, učiť ich pozerať sa na svet očami tých druhých. Iste sa u nich stretnete s tým, že budú vyslovovať hodnotiace súdy o ľuďoch žijúcich v iných sociálnych kontextoch: “Nechápem, ako mohli…” Prijmite to ako výzvu a skúste rozvinúť debatu o tom, ako by som ja videl situáciu, keby som bol v pozícii toho človeka. Bude to mať veľký vzdelávací prínos.

Výzvy: 
 • Vyberte potraviny z kuchyne, či komory (asi  7-10) a vytvorte ich mapu. 
 • Z akých krajín je vaše oblečenie? Napíšte počet kusov a vyrobte aj graf.
 • Vyberte si jeden deň z plavby Magalhaesa a napíšte záznam do lodného denníka.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Ako sa to hovorí?

Po slovensky vie každý žiak na Slovensku, to je predsa jasné. Ale niektorých ľudí počúvame radšej ako iných, lebo ich reč je krajšia, pestrejšia, bohatšia. Poďte si s nami potrénovať krajšie a pestrejšie hovorenie - s prísloviami, porekadlami a synonymami. S nami môžete byť detektívmi, ktorí pátrajú po zločincovi s čudným menom, alebo hoci aj spevákmi, ba dokonca rappermi.

Pomôcky:
 • 1. stupeň ZŠ: papier, pero, špajle alebo varechy alebo ponožky, farbičky, nožnice, lepiacu pásku
 • 2. stupeň ZŠ: papier, pero, dva predmety dvoch farieb, najlepšie niečo červené a zelené
Metodika: 

Nejeden z dnešných dospelých sa rozčuľuje, keď sa so svojimi deťmi učí poučky o tom, čo sú to homonymá, antonymá, synonymá, či aký je rozdiel medzi príslovím, porekadlom a pranostikou. Často je to tak, že sa snažíme najskôr pochopiť poučku, potom si prečítame zopár jasných príkladov. A potom krútime hlavou nad nejasnými prípadmi, keď sa raz nevieme rozhodnúť, čo je pranostika a čo porekadlo a či pranostika je alebo nie je podmnožinou porekadiel. 

V dnešnej relácii to s poučkami nebudeme preháňať. Oveľa viac sa budeme sústrediť na to, ako jazykové prostriedky vyjadrujú naše myšlienky. V prísloviach a porekadlách budeme predovšetkým hľadať ich význam. Ich “prepisom” do piktogramov, či do podoby divadielka si uvedomíme, že myšlienky sa dajú vyjadriť obrazne a že piktogram, dramatická scénka či metaforické vyjadrenia sú len rôzne formy obraznosti. V prípade synoným budeme poukazovať na to, ako ich použitie alebo vynechanie mení zrozumiteľnosť a pútavosť reči. 

Keď sa budete snažiť sprístupniť svojim deťom či žiakom taje slovenského jazyka, skúste začať od reči, nie od poučiek. Priveďte ich k tomu, aby sa hrali so svojou rečou a objavovali v nej zákonitosti jazyka. Až keď ich budú schopné vyjadriť vlastnými slovami, ponúknite im odborný pojem alebo poučku. A nezabudnite, že reč je pre každodenný život oveľa dôležitejšia než znalosť pojmov a poučiek z akademických učebníc jazyka. 

Výzvy: 
 • Výzva 1: Vyrobte si bábky zo špajle a zahrajte niektoré z prísloví alebo porekadiel.
 • Výzva 2: Skúste cez piktogramy alebo predmety  znázorniť nejaké príslovia a porekadlá, ktoré sa vám páčili.
 • Výzva 3: Napíšte email alebo nahrajte video, ako ste sa mali počas Veľkej noci, v ktorom nebudete opakovať rovnaké slová.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Hudba kráča, alebo odpočíva. Beat či nebeat.

V tomto Školskom klube sa dozviete, ako si hudba vykračuje, a že nielen kráča, ale aj dupe, klopká, tlieska, trieska, šumí, duní, kvíli, a to nielen v tejto chvíli. Vyskúšame si, či je to naozaj tak: spočítame, koľko krokov urobí taká pesnička, skúsime vytvoriť zvuky ako z hororu alebo ako z kresleného filmu, zistíme, že hrať môžeme aj na vlastnom tele, alebo hoci na kvetináči a možno si stihneme vyrobiť aj vlastný hudobný nástroj. Príďte, bude z nás skvelá kapela!  

Pomôcky:

malý predmet do ruky (väčšia guma na gumovanie, strúhadlo, loptička, autíčko, väčšia kocka a pod.), aspoň dva hárky papiera A4, pero alebo ceruzka, gumička a prázdny téglik z jogurtu

Metodika:

Máme radi hudbu, preto si často pospevujeme, pohmkávame a počúvame pesničky. Už menej často však uvažujeme o tom, čo sa v nejakej pesničke vlastne deje, ako to v hudbe funguje, aké má hudba stavebné dielce, z čoho je zostavená, ako sa vytvára. Možno sa to nezdá, ale v skutočnosti je to s tou hudbou dosť zložité.

Preto sme pri našom prvom stretnutí v Školskom klube na to išli od základov: skúšali sme vycítiť pravidelnú pulzáciu (s mladšími deťmi) a túto pulzáciu rozdeliť do párnych skupín po dva a štyri impulzy a do nepárnych skupín – po tri impulzy – doby (so staršími deťmi). Zároveň sme zisťovali, čo sa stane s hudbou, keď prestane pravidelne kráčať, a prišli sme na to, že je to možné aj bez pravidelnej pulzácie, vtedy sa hudba zameriava hlavne na atmosféru, pocit.

Hudba sa nedá vysvetliť, možno ju iba pocítiť na vlastnej koži, a vtedy nám to začína byť jasné. Preto sme pravidelnú pulzáciu hudby premenili na naše kráčanie, pochodovanie, dupanie, tlieskanie a hru na šamanov.

Skúste odteraz počúvať hudbu tak, že si budete všímať, či kráča pravidelne, alebo nie. Ak kráča – tak ako, kde robí prízvuky – po dvoch, troch alebo štyroch krokoch? Ak nekráča, jednoducho iba plynie, čo nám hovorí? A samozrejme neváhajte sa spolu s hudbou hýbať - tancovať, alebo si iba klopkať prstom, či nohou, iba tak sa stanete jej súčasťou. Tiež objavujte  zvuky predmetov napríklad vo vašej obývačke, skúste ich kombinovať, urobiť z nich hudbu.

Výzvy: 
 • Spočítajte koľko krokov (pravidelných impulzov – dôb) urobí vaša obľúbená pesnička. Na každý krok zakreslite čiarku, potom čiarky spočítajte.
 • Nájdite vo vašom okolí zaujímavé zvuky (poklopte či pošúchajte po veciach vo vašom okolí) a vytvorte z týchto zvukov sprievodnú hudbu k scéne z vášho vymysleného filmu (horor, komédia). Výsledok nahrajte, alebo skúste zapísať (zakresliť).
 • Vyrobte si vlastný hudobný nástroj a vytvorte z jeho zvuku krátku skladbu. 

Pozrieť si túto časť z archívu

Pondelok 6.4.2020

Utorok 7.4.2020

Streda 8.4.2020

Téma: Ako naučiť kladivo plávať

V dnešnej relácii budeme skúmať, čo pláva a čo nepláva. Myslíte si, že to je ľahké? Vôbec nie! Ani by ste neverili, od čoho všetkého to závisí. Napríklad človek - ten niekedy pláva, a niekedy nie. Podľa toho, či sa to naučil. A čo taký hrniec? Alebo tanier? Môže sa naučiť plávať? A dokážete naučiť plávať kladivo? Poďte to všetko s nami skúšať, poďte hľadať poklad na pustom ostrove a za odmenu sa na konci relácie môžete naučiť stavať ponorku. (výzvy)

Pomôcky

1. stupeň ZŠ: misky, voda, nejaké náradie z kuchyne a z dielne (také, čo sa nerozmočí a nie je na elektriku), uterák, papier

2. stupeň ZŠ: misky, voda, nejaké náradie z kuchyne a z dielne (také, čo sa nerozmočí a nie je na elektriku), uterák, ovocie, obaly z kinderka alebo iné vodotesne uzatvárateľné plastové nádobky

Metodika

V dnešnej relácii sme nepoužili takmer žiadny odborný pojem. Hovorili sme prirodzeným jazykom, hovorili sme o loďkách, nákladoch, ponorkách, učili sme dokonca kladivo plávať. A predsa sme sa z fyziky veľa naučili. Vytvorili sme predpoklady pre zavedenie viacerých fyzikálnych pojmov a zákonov. Deti získali potrebné skúsenosti, ktoré im pomôžu neskôr naučiť sa, čo je hustota alebo aké účinky má hydrostatická vztlaková sila. Tiež sme si precvičili zásady pozorovania a experimentu. 

Ak sa doma s deťmi učíte, nemusíte ich vždy trápiť odbornými pojmami a ich definíciami. Dajte im príležitosť získať čo najviac potrebných skúseností, aby dokázali postupne sami odhaľovať zákonitosti a definičné znaky fyzikálnych pojmov. Dovoľte deťom tieto pojmy vysloviť vlastnými slovami, alebo ich pomenovať po svojom, je to súčasť bádania. Zosúladenie ich vlastného pojmu/opisu s oficiálne používaným sa stane dôležitou súčasťou ich poznávania neskôr.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Informatické dobrodružstvá

Dnes budeme skúmať, riadiť, tvoriť a vymýšľať. Zahráme sa na robotov, budeme rôznymi spôsobmi riadiť nášho vymysleného hračkového robota, zaznamenávať a plánovať jeho kroky, budeme si posielať správy (celkom nezvyčajnými spôsobmi), kódovať a šifrovať (ale nielen texty), budeme vymýšľať rôzne stratégie a uvažovať o svojich riešeniach. Tak poďte s nami do krajiny informatiky, plnej dverí aj do iných predmetov. (výzvy)

Pomôcky

1. a 2. ročník ZŠ: čisté papiere, farebné pastelky alebo fixky, šikovné ruky a šikovná hlavička

3. a 4. ročník ZŠ:  štvorčekové papiere (ak nemáte, tak čisté), perá a farbičky

5.-7. ročník ZŠ: ešte upresníme

Metodika

Opäť otvoríme viacero zaujímavých tém a námetov, ktoré budujú základné informatické poznatky – v prvých 60 minútach pre všetkých žiakov 1. stupňa ZŠ a v záverečných 30 minútach pre piatakov, šiestakov a siedmakov. Pritom starostlivo dbáme o to, aby sme produktívne využili každú príležitosť na prepojenie aktivít s inými školskými predmetmi.

Budeme síce „programovať robota“, ale namiesto programovateľnej robotickej hračky budeme riadiť malú hračku alebo sami seba. Ilustrujeme, čo je primeraná forma práce s dátami pre 1. stupeň, a čo pre 2. stupeň ZŠ, a to na aktivitách, ktoré charakterizujú rozdiel medzi počítačovými zručnosťami a informatickým myslením. Budeme skúmať rôzne bežné i prekvapujúce spôsoby kódovania a šifrovania dát – možno textovej správy, možno obrázku, možno postupnosti príkazov.

Aj teraz kladieme dôraz na príležitosť skúmať a objavovať, hľadať rôzne riešenia, premýšľať a analyzovať, potrápiť sa aj s problémami, ktoré niekedy riešenie ani nemajú, uvažovať o svojej stratégii, o svojom postupe a jeho atribútoch.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Povolania alebo Autobusom na Bašavel

Deti, rozmýšľali ste nad tým, čím by ste raz chceli byť? Na dnešnom vyučovaní bez kriedy sa stretneme s rôznymi povolaniami, možno sa Vám niektoré zapáči. Náš vodič autobusu Vás rád zavezie za stavbárom, budeme s ním stavať rôzne stavby z kociek. Pekár nám ukáže svoje koláče a možno nás zase prekvapí aj kúzelník. No a po práci nás čaká veselý Bašavel. Že neviete, čo to je? Malá pomôcka – 8.4. je medzinárodný deň Rómov. (výzvy)

Pomôcky

10 ks kociek, akékoľvek (penové, drevené, hracie, lego)

Metodika

Naše učiteľky opäť ukážu, ako pracujú s deťmi na svojich školách. Nie každému je táto konštruktivistická metóda blízka, ale radi by sme prezentovali, ako sa môže realizovať a aké sú jej výhody. Je naším presvedčením, že deti pripravuje na reálny svet a problémy, s ktorými sa stretnú. Rola učiteľa sa v tomto svetle mení. Už nie je tým, kto prináša poznatky. Stáva sa zadávateľom primeraných výziev a sprievodcom pri nachádzaní riešení úloh. Z našej skúsenosti vieme, že táto cesta osvojovania poznatkov trvá často dlhšie, ale je trvácnejšia.

Tak tomu bude aj v dnešnej matematike. Úlohy pre žiakov budú z prostredia autobusu, kde nastupujúci a vystupujúci cestujúci umožňujú deťom precvičovať základné matematické operácie a motivujú ich k záznamu (zápisu) zadania úlohy, s ktorým sa v školách tak často stretávame.

Stavbár a jeho úlohy budú z prostredia priestorovej geometrie, učia deti orientácii, vyžadujú prácu s podmienkou, úloha pre najstarších sa dotkne aj zlomkov. Propedeutika zlomkov sa nesie celým prostredím pekára. Od predstavy a najjednoduchších zlomkov až po náročné operácie s nimi. Samozrejme, nie na výpočtovej úrovni, ale na základe predstavy, modelu zlomku.

Rytmus výrazne napomáha rozvoju aritmetického radu u detí, nie je v relácií o matematike zaradený náhodou.

Milí rodičia, skúste aj Vy takto pracovať s deťmi, počúvať ich myšlienkové pochody, sprevádzať ich ich vlastnými postupmi, aj keď nie sú vždy tak šikovné ako tie Vaše. Odmenou Vám bude ich nadšené “Aha” a radosť z objavu.

Pozrieť si túto časť z archívu

Pondelok 30.3.2020

Utorok 31.3.2020

Streda 1.4.2020

Štvrtok 2.4.2020

Piatok 3.4.2020

Téma: Ako ryba vo vode alebo Prečo nestretne kapor pstruha
Kapor sa volá „priezviskom“ rybničný. Pstruh má „priezvisko“ potočný. To budete prekvapení, čo všetko si môžeme z tých priezvisk domyslieť o týchto rybách! Napríklad aký majú tvar tela, koľko kyslíka potrebujú na život a kopu iných vecí. A ešte sa aj dozviete, že vo vode sa môže rozpúšťať nielen cukor alebo soľ, ale napríklad aj kyslík.
Pomôcky
1.- 4. ročník: nožnice, špajdľa (1 - 2 kusy), biele A4 kancelárske papiere (4 kusy), priesvitná lepiaca páska (stačí malá, úzka), farbičky, kúsok alobalu, pravítko 5. – 7. ročník: sýtená voda (minerálka, sóda), 2 sklenené alebo plastové priehľadné poháre (môžu byť aj štamprlíky) a dve misky/menšie hrnce, do ktorých sa poháre zmestia, kúsok alobalu
Metodika
Kedysi bývalo v školách pravidlom, že pokusy sa robili po tom, čo učiteľka žiakom učivo vysvetlila. Vysvetlíme, že kapor má tvar tela, ktorý nie je vhodný na život v riekach a potokoch, a potom môžeme urobiť demonštračný pokus. Možno ste si všimli, že dnes sme to robili naopak. Najskôr sme urobili pokus, až potom sme odpovedali na otázku z úvodu vyučovania. Tak isto to robili aj druhostupniari, keď skúmali, ako vplýva teplota vody na rozpustnosť plynov. Takýto spôsob vyučovania sa v prírodovedných predmetoch nazýva induktívny alebo bádateľský. Keby sme mali možnosť s deťmi priamo komunikovať, poznatok by sme odvodili z ich postrehov a pozorovania. žiadanú vedomosť by pravdepodobne na hodine ako prvý vyslovil žiak, nie učiteľ. Poznatky nadobudnuté takýmto spôsobom sú trvácnejšie a aj hlbšie. 

Tento spôsob vzdelávania môžete podporiť tak, že nebudete deťom ponúkať hotové odpovede na ich otázky, ale budete sa s nimi rozprávať o tom, ako by sa to dalo zistiť? Povzbuďte ho k experimentovaniu a veďte s ním diskusiu o tom, prečo experiment dopadol tak, ako dopadol. Dieťa na veľa vecí dokáže prísť samo, alebo v rozhovore - stačí mu nedávať hneď hotové odpovede. 

Pozrieť si túto časť z archívu
Téma: Prechádzky v parku

Do parkov sa teraz chodiť nesmie, tak sme si nakreslili park doma v obývačke. A namiesto nás sa prechádzali panáčikovia z nejakej spoločenskej hry, ktorú sme doma mali. Plnili sme pritom rôzne úlohy. Lenže panáčikovia sami úlohy plniť nevedeli. Museli sme za nich nielen chodiť, ale aj rozmýšľať. A keď sme sa naučili ovládať panáčikov, pomohlo nám to v budúcnosti s tým, aby sme vedeli programovať počítače.

Pomôcky

Všetky ročníky: niekoľko veľkých čistých papierov (A4 A5), ceruzky, pero a farebné pastelky alebo fixky, guma, dvaja malí panáčikovia zo stolovej hry (napr. Človeče, nehnevaj sa), hracia kocka, niekoľko drobných hračiek ako malé doplnky do mapy (napr. malé farebné kocky, stromčeky, zvieratká a pod.)

Metodika

Moderná školská informatika pozýva všetky deti na veľké dobrodružstvo skúmania a objavovania. Informatika a jej programovanie je ďalším – novým, silným a atraktívnym nástrojom, ktorým vystrojujeme našich žiakov do ich dnešného a budúceho života.

Tak sme aj postavili dnešný vzdelávací obsah Školského klubu. Museli sme však akceptovať okolnosti, v ktorých sme sa všetci ocitli. Preto sme zvolili doplnkovú sériu papierových úloh prepojených mapou parku, na ktorej žiaci riešili informatické (algoritmické) problémy primerané ich veku. Naším cieľom bolo predstaviť deťom rôzne námety na zaujímavé a tvorivé úlohy, ktorým sa môžu venovať aj dodatočne.

Informatika prechádza vo svete i u nás veľkými zmenami. Stále viac a viac krajín s informatikou ako povinným predmetom začína už na 1. stupni ZŠ, niekedy dokonca už od 6 alebo 5 rokov. Naše skúsenosti ukazujú, že ak sa chce stať informatika užitočným a rešpektovaným predmetom, musí budovať a podporovať systematický poznávací proces, rešpektovať vek detí, úroveň ich vývinu a ich záujmy a vnútornú motiváciu. Ak chceme, aby ju deti, učitelia i rodičia vnímali ako prospešnú súčasť všeobecného vzdelania, musí takou byť pre každého žiaka v triede.

Podstatou tejto zmeny je však ešte čosi iné: vychádza z nutnosti rozlíšiť rozvoj digitálnej gramotnosti, počítačových zručností a skutočného informatického myslenia. Synonymom informatiky v škole nesmie byť používanie počítača. Aj to, samozrejme, chce škola rozvíjať, na informatike a na všetkých predmetoch – vždy, keď je to bezpečné, atraktívne a užitočné. Tým veľkým poslaním informatiky je rozvoj schopností hľadať riešenia problémov a vyjadrovať ich tak, aby sme o nich mohli premýšľať, diskutovať, čítať ich a znovu vykonávať, porovnávať ich a upravovať. A to na počítači vo vhodných programovacích prostrediach, pri riadení robotov a hre s programovateľnými hračkami, alebo doplnkovo aj na papieri, či pomocou iných bežných pomôcok.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Prvoaprílový cirkus

Príbeh o cirkuse, ktorým nás sprevádzala samotná principálka. Tá nám to celé spočítala (nielen vstupné). S povrazolezkyňou alebo s fakírom sme si precvičili počítanie pomocou krokovania, kombinatoriku so šašom, ktorému sme vyberali rôzne štýly oblečenia. Žonglovali sme s geometrickými tvarmi a tiež sme hľadali rovnováhu. A prišiel aj kúzelník!

Pomôcky

1.- 2. ročník: pero, papier, ramienko, 3 tričká, 2 nohavice, nožnice a farebné papiere

3. - 4. ročník: pero, papier, ramienko, 5 párov ponožiek, nožnice a farebné papiere

5. - 7. ročník: pero, papier, ramienko, 8 rôznych gombíkov, nožnice a farebné papiere

Metodika

Veselou a deťom blízkou témou sprostredkujeme úlohy z reálneho života, ktoré prinášajú prirodzenú motiváciu a zmysel ich riešiť. Ukazujeme, že chyba nie je hanba, ale cesta k správnemu riešeniu. Aj učitelia na obrazovke deťom ukazujú na vlastnom príklade, ako to chodí. Jeden sa pomýli, druhý zháči, a potom v dialógu prichádzajú na to, ako to bude správne a ako ďalej.

Na žiackych odpovediach nám ide viac o postup riešenia, než o správny výsledok. Toto ukazujeme tiež aj vo vysielaní. Keď učitelia prezentujú práce detí, zameriavajú sa na spôsob ich riešenia, tvorivosť v ich práci, zaujímavé myšlienky ktoré použili. Konečný výsledok spomenú len niekedy, pre pocit istoty.

Keď doma - alebo v škole - pracujete s deťmi, skúste sa ich pýtať otázky: "Ako si túto úlohu riešil?" "Toto je zaujímavý obrázok, ale nerozumiem, čo znázorňuje." "Môžeš mi to vysvetliť?" namiesto otázky "Aký výsledok ti vyšiel?" Budete sami prekvapení, aké tvorivé dieťa máte, budete bližšie rozumieť jeho myšlienkovým pochodom.

Dúfame, že sa deti pri programe zabavili, a to nielen cirkusom a humorom, ale aj radosťou z tvorenia, z objavovania, radosťou z intelektuálnej práce.

Prostredníctvom našich úloh sa dotýkame týchto oblastí matematiky, tak ako ich poznáme zo štátneho vzdelávacieho plánu:
- finančná matematika (počítanie aj s desatinným číslom, zlomkom)
- kombinatorika (hľadanie rôznych spôsobov ako niečo urobiť, kombinácií a ich počtu, koľkými spôsobmi môžem vybrať trojprvkovú množinu z 8 prvkov)
- propedeutika rovníc a nerovníc, najmä ekvivalentných úprav pri ich riešení (ak vezmem z obidvoch strán rovnakú veličinu, znamienko nerovnosti sa nezmení, substitúcia)
- práca s celými číslami (sčitovanie, odčitovanie, číselná os)
- propedeutika násobkov, spoločných násobkov (tlieskame na násobky 2 a dupeme na násobky 3, koľkokrát sme tleskli aj dupli naraz, ak sme počítali od 1 do 35?)

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Rozprávkar v Bratislave

Stretli sme v Bratislave takú sochu. A tá socha, to je jeden rozprávkar, ktorý kedysi Bratislavu navštívil. Práve 2. apríla by mal narodeniny. Ale keďže ľudia nežijú 215 rokov, tak už ich s nami nemôže osláviť. My sme si však prečítali jednu jeho rozprávku, poriadne sme ju preskúmali a porozmýšľali pri tom, akí by mali byť ľudia, ktorí nám vládnu, či by mal vládnuť jeden cisár, alebo radšej viacej ľudí. A porozmýšľali sme aj o tom, odkiaľ ten rozprávkar do Bratislavy prišiel, ako sa mu vtedy cestovalo a v čom to bolo iné, ako cestovanie dnes. (výzvy)

Pomôcky

1. a 2. ročník: farbičky, papiere, perá, denníček Karanténniček, pár kusov oblečenia, peniaze (naozajstné, vyrobené na papierikoch, zo spoločenskej hry...)

3. a 4. ročník: denníček Karanténniček alebo iný zápisník, pero

5. - 7. ročník: mapa Európy, pravítko, encyklopédia, pero, ceruzka

Metodika

V tejto relácii ste si možno všimli, že učitelia používajú veľa opytovacích viet. Keďže v štúdiu nemôžu byť deti a živé spojenie s deťmi cez online kanály nie je technicky a právne riešiteľné, odpovede na otázky musia prinášať iní dospelí v štúdiu. Snažia sa však svoje odpovede formulovať tak, ako sú zvyknutí počuť ich od svojich žiakov, či od detí zo svojho okolia.

Sme presvedčení, že vyučovanie nemá byť jednosmernou komunikáciou od učiteľov k deťom. Ak necháme deti prehovoriť, pomôže nám to lepšie porozumieť tomu, čo už vedia a čo by sa ešte mohli naučiť. Zároveň môžeme nájsť kotvisko - miesto, poznatok alebo skúsenosť, ktorú už dieťa má natoľko spracovanú, že je schopné ju komunikovať. V tomto kotvisku môžeme ukotviť nový poznatok (nadviazať na to, čo už vie - pripojiť k tomu niečo, čo doteraz nevedelo). Zároveň nám to umožňuje porozumieť, ako vzniká prípadná miskoncepcia (nesprávna predstava) dieťaťa. Alebo kde vo svojom postupe uvažovania robí chybu. To nám umožňuje zamerať sa práve na to miesto v poznaní žiaka, ktoré treba opraviť.

Keď sa s deťmi učíte, nehovorte priveľa a keď hovoríte, používajte veľa otázok. Naučte sa deti počúvať a rozumieť, čo vám hovoria. Ak nájdete v ich reči nesprávne predstavy alebo chyby v úvahe, otázkami ich veďte k tomu, aby chybu sami našli a prípadne aj opravili. Ak nevedia chybu samé opraviť, pomáhajte opäť skôr otázkami alebo nepriamymi nápovedami. Čím viac si dieťa ponamáha hlavu, tým väčšia šanca, že si poznatok aj zapamätá na dlhší čas.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Dobrodružstvo

Napadlo vám, že to, čo dnes prežívame, je vlastne dobrodružstvo? Sme doma a nemôžeme veľmi chodiť von či do školy. Sme doma akoby v kozmickej lodi, z ktorej sa tiež nedá len tak vyjsť von. A kozmonauti v kozmickej lodi, to sú predsa hrdinovia! Kto všetko ešte môže byť hrdinom? Máte radi príbehy o hrdinoch? Vedeli by ste porozprávať o svojich hrdinstvách?

Pomôcky

netreba

Program pre 1. stupeň ZŠ

V časti pre menšie deti sa Barborka a Dávid zamysleli, ako by to vyzeralo, keby cisárovnou bola Pipi Dlhá Pančucha. Možno by získali na váhe hodnoty ako čestnosť, odvaha, priateľstvo.

Dnes sa zahrali s úryvkami z knižky, aj so smiešnymi slovami, ktoré majú ešte smiešnejšie názvy. Čo najrýchlejšie sa pohybovali medzi hláskami a dokonca tvorili aj kaligramy. No a pesnička - tá takisto nemohla chýbať.

Metodika pre 2. stupeň ZŠ (autor koncepcie a scenára: Mgr. Daniel Hevier, PhD.)

Prvá "hodina" slovenského jazyka a literatúry Daniela Heviera a dvoch pani učiteliek zo Strednej odbornej školy pedagogickej bola venovaná pojmu dobrodružstvo, ktorým sme chceli motivovať žiakov 5.-7. ročníka, aby aj v nedobrovoľnej izolácii získali inšpiráciu a motiváciu pre svoj osobný rozvoj.

40 minútová hodina zahŕňala všetky tri zložky tohto predmetu: komunikácia (sloh), literárna výchova a jazyková výchova (gramatika). V každej zložke sme priniesli niekoľko motivačných aktivít, napr. práca s jazykom (vytvor z viacerých slov jedno slovo), ukážky denníkov, ktoré si písali slávni ľudia aj ich rovesníci (motivácia k vlastnej knihe), psychická hygiena (zbav sa negatívnych slov), organizácia nedobrovoľného pobytu doma (cesta k planéte Prázdniny), humorný diktát, motivácia k trénovaniu pamäti (rapovanie klasiky).

Pozrieť si túto časť z archívu

Pondelok 23.3.2020

Utorok 24.3.2020

Streda 25.3.2020

Štvrtok 26.3.2020

Piatok 27.3.2020

Téma: Ja

Nový týždeň sme hľadali v rozhádzaných písmenkách a odštartovali sme ho pesničkou. Deti si vytvorili Karanténniček na svoje zápisky z týchto dní. Sebapoznávaním nás sprevádzali Aďka a Katka, hovorili sme o svojich dobrých vlastnostiach a matematiku sme si precvičili na hodinovom pláne dňa.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Rodina

Učitelia Paula a Ondro nám predstavili rodokmeň a inšpirovali ako sa dá znázorniť, čo všetko doň zaznačiť. Pomocou plánu bytu sme hľadali ukrytý poklad a nakoniec sme si vytvárali pohľadnicu z krajiny fantázie, ktorou deti môžu potešiť svojich príbuzných.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Komunita

Z tohto náročného slova sa nakoniec vykľula detektívna zápletka a pádovými otázkami nás naozajstní detektívi učili ako sa správne pýtať. Ešte dobre, že sme si na začiatku rozcvičili a prepojili mozgové hemisféry, pretože cesta autobusom bola náročná, museli sme dôsledne sledovať vystupujúcich a nastupujúcich. Nakoniec sme si s deťmi zasadili semienka a už len čakáme kedy vyklíčia.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Svet, krajina

Z vyrobenej sopky k nám vybuchli naši učitelia v podobe bábok. Lámali si s nami jazýčky na jazykolamoch. Potom sme tvorili geometrické telesá a skúmali ich dvojrozmerný tieň. Po Európe sme cestovali bábkami na mape pomocou šípok a svetových strán, ale aj v rytmickej pesničke o rôznych krajinách a ich typických znakoch.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Vesmír

Slnečná sústava sa pred nami točila v plnej paráde, hrali sme ju sami, aj modelovali z farbenej plastelíny. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o planétach a modelovali sme aj súhvezdia, zjednodušene ako geometrické tvary, ktoré poznáme z hodín matematiky. Hrali sme hru na hádanie a stretli Malého Princa. Nakoniec sme sa vesmírom v nás vrátili zase naspäť k sebe.

Pozrieť si túto časť z archívu

Streda 18.3.2020

Štvrtok 19.3.2020

Piatok 20.3.2020

Téma: Zdravie

S Barborkou a Dávidom sme sa starali o svoje telo. Vytvorili sme rôzne dýchacie sústavy, použili sme dokonca aj nábytok doma. Skúšali sme cviky na chrbticu a zoraďovali sme ovocie a zeleninu podľa abecedy.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Emócie

V predchádzajúcej relácii sme sa starali o naše telo a v tejto zase o našu dušu. Maľovali sme a tancovali na Vivaldiho hudbu. Recitovali sme básničku o jari prekvapene, ale aj nahnevane. Zo zápaliek sme tvorili šťastné domčeky a aj ich symetrické obrazy v zrkadle.

Pozrieť si túto časť z archívu

Téma: Od seba k druhým

Aktivitami sme smerovali od seba k svojmu okoliu. Začali sme smetiarmi a tým, čo pre nás aj v týchto dňoch robia. Triedili sme vecičky v domácnosti, ale aj slová, pripomenuli sme tie vybrané. Rozveselili sme sa pesničkou o zemi a deti fotili alebo kreslili živé a neživé výtvory prírody.

Pozrieť si túto časť z archívu

Táto skupina momentálne pracuje cez televízne obrazovky.

K riešeniu úloh nemusíš používať internet.

Ďakujeme, že nás pozeráš!

Toto tlačidlo slúži na spojenie so živým vysielaním Školského klubu.

Momentálne sa nevysiela.

Prosím, pripoj sa k nám každý pracovný deň medzi 9:15 – 10:45.

Tešíme sa na teba!